พิธีตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเกษมพิทยาและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต