โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวกัญญารัตน์ ใจรัตน์
ชั้น :   ม.6/2
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :   2561
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :   การตลาด
ชื่อ :   นางสาวเพชรชริน สุขสม
ชั้น :   ม.6/2
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :   2561
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ชื่อ :   นางสาวนันท์นลิน อยู่บำรุง
ชั้น :   ม.6/2
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :   2561
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะ :   คณะวิทยาการจัดการ
สาขา :   การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ชื่อ :   นางสาว ฐิติมา ปราชญ์ประยูร
ชั้น :   ม.6/2
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :   2561
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :   วิทยาการคอม
ชื่อ :   นางสาว พิชชากร หมัดประเสริฐ
ชั้น :   ม.6/2
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :   2561
สถาบัน :   พระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะ :   คณะวิทย์ศาสตร์
สาขา :   จุลชีวอุตสาหกรรม