**เฉพาะนักเรียน ป.6 และ ม.3 เก่า ประสงค์เรียนต่อ 

 

  ประสงค์ต่อ ม.1 ประสงค์ต่อ ม.4

 

  เลขประจำตัวนักเรียน

เลือกระดับชั้นในการศึกษาต่อ

     
ระดับชั้นอนุบาล      
เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3    
ระดับชั้นประถมศึกษา        
ประถมศึกษา 1 ประถมศึกษา 2 ประถมศึกษา 3 ประถมศึกษา 4 ประถมศึกษา 5 ประถมศึกษา 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        
มัธยมศึกษา 1 มัธยมศึกษา 2 มัธยมศึกษา 3      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        
มัธยมศึกษา 4 มัธยมศึกษา 5 มัธยมศึกษา 6      

เลือกสายการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย **

  สายการเรียนวิทย์-คณิต
สายการเรียนศิลป์-คำนวณ
สายการเรียนศิลป์-คอมพิวเตอร์

ประวัตินักเรียน
       
  ชื่อ - สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน  
วัน / เดือน / ปี เกิด
  ผู้ปกครอง  
  เกี่ยวข้องเป็น  
   
  บิดาชื่อ
  มารดาชื่อ
ประวัติการศึกษา
       
จบการศึกษาระดับ  
ชื่อโรงเรียนที่จบการศึกษา  
  อำเภอ / เขต  
  จังหวัด  
  รหัสไปรษณีย์  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
       
อาคาร/แฟลต/ที่อยู่เลขที่  
  ตำบล / แขวง  
  อำเภอ / เขต  
  จังหวัด  
  รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง  
เบอร์โทรติดต่อนักเรียน  
  **เบอร์โทรศัพท์เรียงชิดติดกันห้ามเว้นวรรคหรือไม่สัญลักษณ์ใดๆ กั้น
สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน
       
อาคาร/แฟลต/ที่อยู่เลขที่  
  ตำบล / แขวง  
  อำเภอ / เขต  
  จังหวัด  
  รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง  
เบอร์โทรติดต่อนักเรียน  
 
แนบไฟล์เอกสารการสมัคร
     
  ภาพถ่ายนักเรียน
  เอกสารการสมัคร  
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการแนบไฟล์การสมัครได้ที่ด้านล่าง
หลักฐานชำระเงินค่าสมัคร  
    **ค่าสมัคร 1,000 บาท  
     
รายละเอียดในการแนบไฟล์
  (เอกสารการสมัครยื่นวันเปิดเทอม)  
รูปถ่าย ตั้งชื่อรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น  
     
เอกสารการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน  
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  
  3.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
  4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  
  5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  
หลักฐานทางการศึกษา  
  1.ปพ.1 (ระเบียนผลการเรียน)  
  2.ปพ.6 (สมุดพก)  
  3.ปพ.7 (หนังสือรับรอง)  


โรงเรียนเกษมพิทยา
955 ถ.สุขุมวิทย71  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ 02-3910023,02-3910287