KPS Digital Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ระบบดิจิทัล โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยาได้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนครูและนักเรียน จึงได้สร้างสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ในช่วงโควิด-19 และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนในครั้งนี้