โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
17
มิถุนายน

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 8
คน
วันนี้
13
คน
เมื่อวาน
59
คน
เดือนนี้
1,046
คน
เดือนที่แล้ว
2,494
คน
รวมปีนี้
13,038
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
คณะผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
นายเกษม สุวรรณดี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา
ผู้จัดการ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
B.S. (Hons.), M.S., น.บ. Ph.D.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.8)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.
ผู้อำนวยการ
นางศรีวรรณ สายฟ้า
คบ. Mini E.Ed. (ECE)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เกียรติบัตร(เกียรตินิยม)หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย(ม.ส.ธ.)
Cert. ECE จาก UCLA, U.S.A. พ.ศ. 2539
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
ค.บ.เกียรตินิยม (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini M.Ed สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.A. in Ed (Educational Leadership and Policy Studies) University of Northern Colorado, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Instruction with a specialty areas in Early Childhood and Elementary Education) Southern Illinois University Carbondale, U.S.A.
ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
คบ. (เกียรตินิยม) สาขาวิชาอนุบาลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ
นายชยพงศ์ สายฟ้า
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการเงิน ม.เกษตรศาสร์
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการเงิน ม.มหิดล
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์