โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันอาทิตย์
25
กุมภาพันธ์

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 22
คน
วันนี้
51
คน
เมื่อวาน
60
คน
เดือนนี้
2,011
คน
เดือนที่แล้ว
2,172
คน
รวมปีนี้
4,183
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
คณะผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
นายเกษม สุวรรณดี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา
ผู้จัดการ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
B.S. (Hons.), M.S., น.บ. Ph.D.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.8)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.
ผู้อำนวยการ
นางศรีวรรณ สายฟ้า
คบ. Mini E.Ed. (ECE)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เกียรติบัตร(เกียรตินิยม)หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย(ม.ส.ธ.)
Cert. ECE จาก UCLA, U.S.A. พ.ศ. 2539
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
ค.บ.เกียรตินิยม (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini M.Ed สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.A. in Ed (Educational Leadership and Policy Studies) University of Northern Colorado, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Instruction with a specialty areas in Early Childhood and Elementary Education) Southern Illinois University Carbondale, U.S.A.
ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
คบ. (เกียรตินิยม) สาขาวิชาอนุบาลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ
นายชยพงศ์ สายฟ้า
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการเงิน ม.เกษตรศาสร์
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการเงิน ม.มหิดล
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์