ชื่อ :   นางสาวอัญชลี วรพิมรัตน์
คณะ / สาขา :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน :   เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อ :   นางสาวมุขรินทร์ ปิ่นเกตุ
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / คอมพิวเตอร์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ :   นางสาวชลธิชา เล๊าะเน๊าะ
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน :   มหหาวิทยาลัยเกษมศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อ :   นางสาววศินี ชัยวงศ์
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์
สถาบัน :   มหหาวิทยาลัยเกษมศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อ :   นางสาวกัลกมล อังคณาวรางคณา
คณะ / สาขา :   นิเทศน์ศาสตร์ / วิชาภาพยนต์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม