โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

ม.1

ม.2

ม.3

     ภาษาไทย

120

120

120

     คณิตศาสตร์

120

120

120

     วิทยาศาสตร์

120

120

120

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

120

120

120

        -  ประวัติศาสตร์

40

40

40

     สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

     ศิลปะ

80

80

80

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

     ภาษาต่างประเทศ

120

120

120

     รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

        ภาษาไทย

40

40

40

        คณิตศาสตร์

80

80

80

        วิทยาศาสตร์

80

80

80

       หน้าที่พลเมือง

40

40

40

        ภาษาจีน

40

40

40

        ภาษาอังกฤษ

80

80

80

       อัตลักษณ์ของเรา

40

40

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

     กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

     กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

               ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด

40

40

40

               ชมรม  ชุมนุม

25

25

25

               กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       

15

15

15

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,400

1,400

1,400