โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

( วิทย์ คณิต )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

ม.4

ม.5

ม.6

     ภาษาไทย

80

80

80

     คณิตศาสตร์

80

80

80

     วิทยาศาสตร์

80

80

80

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        -  ประวัติศาสตร์

40

40

-

     สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

     ศิลปะ

40

40

40

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

     ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

       -  ภาษาอังกฤษ

80

80

80

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

      ภาษาไทย

20

20

20

      คณิตศาสตร์

120

120

80

      ฟิสิกส์

60

60

60

      เคมี

60

60

60

      ชีววิทยา

60

60

60

     หน้าที่พลเมือง

20

20

20

     พลศึกษา

40

40

40

     คอมพิวเตอร์

80

80

80

     ภาษาอังกฤษ

80

80

80

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

     กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

      ชมรม  ....

60

60

60

      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       

20

20

20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,280

1,280

1,280

 

รวมเวลาเรียน  3,840  ชั่วโมง

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

( ศิลป์ จีน หรือ  อังกฤษ จีน )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

ม.4

ม.5

ม.6

     ภาษาไทย

80

80

80

     คณิตศาสตร์

80

80

80

     วิทยาศาสตร์

80

80

80

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        -  ประวัติศาสตร์

40

40

40

     สุขศึกษา

40

40

40

     ศิลปะ

40

40

40

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

     ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

       -  ภาษาอังกฤษ

80

80

80

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

    พลศึกษา

40

40

40

    จีน

200

200

200

   สังคมศึกษา

40

40

40

   คอมพิวเตอร์

80

80

80

   ภาษาอังกฤษ

200

200

200

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

     กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

     กิจกรรมนักเรียน         

 

 

 

               ชมรม  ชุมนุม

40

40

40

          * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,280

1,280

1,280

 

รวมเวลาเรียน  3,840  ชั่วโมง

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(  ศิลป์  คำนวณ  )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

ม.4

ม.5

ม.6

     ภาษาไทย

80

80

80

     คณิตศาสตร์

80

80

80

     วิทยาศาสตร์

80

80

80

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        -  ประวัติศาสตร์

40

40

40

     สุขศึกษา

40

40

40

     ศิลปะ

40

40

40

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

     ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

       -  ภาษาอังกฤษ

80

80

80

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

    ภาษาไทย

40

40

40

    คณิตศาสตร์

200

200

200

   สังคมศึกษา

40

40

40

   พลศึกษา

40

40

40

   คอมพิวเตอร์

80

80

80

   ภาษาอังกฤษ

160

160

160

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

     กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

     กิจกรรมนักเรียน         

 

 

 

               ชมรม  ชุมนุม

40

40

40

           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,280

1,280

1,280

 

รวมเวลาเรียน  3,840  ชั่วโมง

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

( ศิลป์ทั่วไป  )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

ม.4

ม.5

ม.6

     ภาษาไทย

80

80

80

     คณิตศาสตร์

80

80

80

     วิทยาศาสตร์

80

80

80

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

        -  ประวัติศาสตร์

40

40

40

     สุขศึกษา

40

40

40

     ศิลปะ

40

40

40

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

     ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

       -  ภาษาอังกฤษ

80

80

80

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

    ภาษาไทย

20

20

20

    สังคมศึกษา

20

20

20

    พลศึกษา

20

20

20

    ดนตรี

60

60

60

   คอมพิวเตอร์

40

40

40

    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

40

40

40

   ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 

40

40

40

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

     กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

     กิจกรรมนักเรียน         

 

 

 

               ชมรม  ชุมนุม

40

40

40

          * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       

(20)

(20)

(20)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1,280

1,280

1,280

 

รวมเวลาเรียน  3,840  ชั่วโมง