โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรมราย

วิชาพื้นฐาน

หน่วยกิต

เวลาเรียน

ท21101

ภาษาไทย  1

1.5

60

ท21102

ภาษาไทย  2

1.5

60

ค21101

คณิตศาสตร์  1

1.5

60

ค21102

คณิตศาสตร์  2

1.5

60

ว21101

วิทยาศาสตร์  1

1.5

60

ว21102

วิทยาศาสตร์  2

1.5

60

ส21101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1

1.5

60

ส21103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2

1.5

60

ส21102

ประวัติศาสตร์  1

0.5

20

ส21104

ประวัติศาสตร์  2

0.5

20

พ21101

สุขศึกษา และพลศึกษา 1

1.0

40

พ21102

สุขศึกษา และพลศึกษา 2

1.0

40

ศ21101

ศิลปะ  1

1.0

40

ศ21102

ศิลปะ  2

1.0

40

ง21101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

1.0

40

ง21102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2

1.0

40

อ21101

ภาษาอังกฤษ  1

1.5

60

อ21102

ภาษาอังกฤษ  2

1.5

60

  รายวิชาเพิ่มเติม

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ท20201

ภาษาไทย    1

0.5

40

ท 20202

ภาษาไทย  2

0.5

40

ค20201

คณิตศาสตร์    1

1.0

40

ค20202

คณิตศาสตร์  2

1.0

40

ว20201

วิทยาศาสตร์   1

1.0

40

ว20202

วิทยาศาสตร์  2

1.0

40

ส21231

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

  ส21232

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

จ 20201

ภาษาจีน  1

0.5

20

จ 20202

ภาษาจีน  2

0.5

20

อ20201

ภาษาอังกฤษ   1

1.0

40

อ20202

ภาษาอังกฤษ  2

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

 ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

ชมรม  ......

15

 

 ชมรม........ 

10

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  /อัตลักษณ์   

5/ 20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียน  1,400  ชั่วโมง / ปีการศึกษา