โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

         

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท22101

ภาษาไทย  3

1.5

60

ท22102

ภาษาไทย  4

1.5

60

ค22101

คณิตศาสตร์  3

1.5

60

ค22102

คณิตศาสตร์  4

1.5

60

ว22101

วิทยาศาสตร์  3

1.5

60

ว22102

วิทยาศาสตร์  4

1.5

60

ส22101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3

1.5

60

ส22103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4

1.5

60

ส22102

ประวัติศาสตร์  3

0.5

20

ส22104

ประวัติศาสตร์  4

0.5

20

พ22101

สุขศึกษา และพลศึกษา  3

1.0

40

พ22102

สุขศึกษา และพลศึกษา 4

0.5

20

ศ22101

ศิลปะ  3

1.0

40

ศ22102

ทัศนศิลป์  4

1.0

40

ง22101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3

1.0

40

ง22102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4

1.0

40

อ22101

ภาษาอังกฤษ  3

1.5

60

อ22102

ภาษาอังกฤษ  4

1.5

60

  รายวิชาเพิ่มเติม

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ท20203

ภาษาไทย    3

0.5

40

ส20204

ภาษาไทย  4

0.5

40

ค20203

คณิตศาสตร์    3

1.0

40

ค20204

คณิตศาสตร์  4

1.0

40

ว20203

วิทยาศาสตร์   3

1.0

40

ว20204

วิทยาศาสตร์  4

1.0

40

ส22233

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส22234

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

จ20203

ภาษาจีน 3

0.5

20

จ20203

ภาษาจีน 4

0.5

20

อ20203

ภาษาอังกฤษ   3

1.0

40

อ20204

ภาษาอังกฤษ  4

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

 ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

ชมรม 

15

 

  ชมรม 

10

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

5/ 20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียน  1,400  ชั่วโมง / ปีการศึกษา