โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท23101

ภาษาไทย  5

1.5

60

ท23102

ภาษาไทย  6

1.5

60

ค23101

คณิตศาสตร์  5

1.5

60

ค23102

คณิตศาสตร์  6

1.5

60

ว23101

วิทยาศาสตร์  5

1.5

60

ว23102

วิทยาศาสตร์  6

1.5

60

ส23101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5

1.5

60

ส23103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6

1.5

60

ส23102

ประวัติศาสตร์  5

0.5

20

ส23104

ประวัติศาสตร์  6

0.5

20

พ23101

สุขศึกษา และพลศึกษา 5

1.0

40

พ23102

สุขศึกษา และพลศึกษา 6

1.0

40

ศ23101

ศิลปะ  5

1.0

40

ศ23102

ศิลปะ  6

1.0

40

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

1.0

40

ง23102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6

1.0

40

อ23101

ภาษาอังกฤษ  5

1.5

60

อ23102

ภาษาอังกฤษ  6

1.5

60

  รายวิชาเพิ่มเติม

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ท20205

ภาษาไทย    5

0.5

40

ท20206

ภาษาไทย  6

0.5

40

ค20205

คณิตศาสตร์    5

1.0

40

ค20206

คณิตศาสตร์  6

1.0

40

ว20205

วิทยาศาสตร์   5

1.0

40

ว20206

วิทยาศาสตร์  6

1.0

40

ส23235

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส23236

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

จ20205

ภาษาจีน  5

0.5

20

จ 20206

ภาษาจีน  6

0.5

20

อ20205

ภาษาอังกฤษ   5

1.0

40

อ20206

ภาษาอังกฤษ  6

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

 ลูกเสือ / เนตรนารี

20

 

ชมรม 

15

 

 ชมรม 

10

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

5/ 20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

700

 

รวมเวลาเรียน  1,400  ชั่วโมง / ปีการศึกษา