โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ( วิทย์ คณิต )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101

ภาษาไทย  3

1.0

40

ท32102

ภาษาไทย  4

1.0

40

ค32101

คณิตศาสตร์  3

1.0

40

ค32102

คณิตศาสตร์  4

1.0

40

ว32101

วิทยาศาสตร์  3

1.0

40

ว32102

วิทยาศาสตร์  4

1.0

40

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3

1.0

40

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4

1.0

40

ส32102

ประวัติศาสตร์  3

0.5

20

ส32104

ประวัติศาสตร์  4

0.5

20

พ32101

สุขศึกษา  3

0.5

20

พ32102

สุขศึกษา  4

0.5

20

ศ32101

ศิลปะ  3

0.5

20

ศ32102

ศิลปะ  4

0.5

20

ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3

0.5

20

ง32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4

0.5

20

อ32101

ภาษาอังกฤษ  3

1.0

40

อ32102

ภาษาอังกฤษ  4

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ค30203

คณิตศาสตร์    3

1.0

40

ค30204

คณิตศาสตร์    4

1.0

40

ว30203

ฟิสิกส์  3

1.5

60

ว30204

ฟิสิกส์  4

1.5

60

ว30223

เคมี  3

1.5

60

ว30224

เคมี  4

1.5

60

ว30243

ชีววิทยา  3

1.5

60

ว30244

ชีววิทยา  4

1.5

60

ส30231

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30232

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30203

พลศึกษา 3

0.5

20

พ30204

พลศึกษา 4

0.5

20

30203

คอมพิวเตอร์  3

1.0

40

ง30204

คอมพิวเตอร์  4

1.0

40

อ30203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3

1.0

40

อ30204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  4

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม...... 

30

 

 ชมรม........ 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

660

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

660

 

รวมเวลาเรียน  1,320  ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ( ศิลป์ คำนวณ )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101

ภาษาไทย  3

1.0

40

ท32102

ภาษาไทย  4

1.0

40

ค32101

คณิตศาสตร์  3

1.0

40

ค32102

คณิตศาสตร์  4

1.0

40

ว32101

วิทยาศาสตร์  3

1.0

40

ว32102

วิทยาศาสตร์  4

1.0

40

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3

1.0

40

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4

1.0

40

ส32102

ประวัติศาสตร์  3

0.5

20

ส32104

ประวัติศาสตร์  4

0.5

20

พ32101

สุขศึกษา  3

0.5

20

พ32102

สุขศึกษา  4

0.5

20

ศ32101

ศิลปะ  3

0.5

20

ศ32102

ศิลปะ  4

0.5

20

ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3

0.5

20

ง32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4

0.5

20

อ32101

ภาษาอังกฤษ  3

1.0

40

อ32102

ภาษาอังกฤษ  4

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30203

ภาษาไทย    3

0.5

20

ท30204

ภาษาไทย    4

0.5

20

ค30203

คณิตศาสตร์    3

2.5

100

ค30204

คณิตศาสตร์    4

2.5

100

ส30231

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30232

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30203

พลศึกษา 3

0.5

20

พ30204

พลศึกษา 4

0.5

20

30203

คอมพิวเตอร์  3

1.0

40

ง30204

คอมพิวเตอร์  4

1.0

40

อ30203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

1.0

40

อ30204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

1.0

40

อ30223

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  3

1.0

40

อ30224

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  4

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม  .......

30

 

 ชมรม........ 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ( ศิลป์ จีน )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101

ภาษาไทย  3

1.0

40

ท32102

ภาษาไทย  4

1.0

40

ค32101

คณิตศาสตร์  3

1.0

40

ค32102

คณิตศาสตร์  4

1.0

40

ว32101

วิทยาศาสตร์  3

1.0

40

ว32102

วิทยาศาสตร์  4

1.0

40

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3

1.0

40

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4

1.0

40

ส32102

ประวัติศาสตร์  3

0.5

20

ส32104

ประวัติศาสตร์  4

0.5

20

พ32101

สุขศึกษา  3

0.5

20

พ32102

สุขศึกษา  4

0.5

20

ศ32101

ศิลปะ  3

0.5

20

ศ32102

ศิลปะ  4

0.5

20

ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3

0.5

20

ง32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4

0.5

20

อ32101

ภาษาอังกฤษ  3

1.0

40

อ32102

ภาษาอังกฤษ  4

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30203

ภาษาไทย  3

0.5

20

ท30204

ภาษาไทย  4

0.5

20

ส30231

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30232

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30203

พลศึกษา 3

0.5

20

พ30204

พลศึกษา 4

0.5

20

30203

คอมพิวเตอร์  3

1.0

40

ง30204

คอมพิวเตอร์  4

1.0

40

จ30203

จีน  3

2.5

100

จ30204

จีน   4

2.5

100

อ30203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

1.0

40

อ30204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

1.0

40

อ30223

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  3

1.0

40

อ30224

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  4

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม 

30

 

 ชมรม 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ( ศิลป์ ทั่วไป)

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101

ภาษาไทย  3

1.0

40

ท32102

ภาษาไทย  4

1.0

40

ค32101

คณิตศาสตร์  3

1.0

40

ค32102

คณิตศาสตร์  4

1.0

40

ว32101

วิทยาศาสตร์  3

1.0

40

ว32102

วิทยาศาสตร์  4

1.0

40

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3

1.0

40

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4

1.0

40

ส32102

ประวัติศาสตร์  3

0.5

20

ส32104

ประวัติศาสตร์  4

0.5

20

พ32101

สุขศึกษา  3

0.5

20

พ32102

สุขศึกษา  4

0.5

20

ศ32101

ศิลปะ  3

0.5

20

ศ32102

ศิลปะ  4

0.5

20

ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3

0.5

20

ง32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4

0.5

20

อ32101

ภาษาอังกฤษ  3

1.0

40

อ32102

ภาษาอังกฤษ  4

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30203

ภาษาไทย  1

0.5

20

ท30204

ภาษาไทย 2

0.5

20

ส30231

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30232

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30203

พลศึกษา 1

0.5

20

พ30204

พลศึกษา 2

0.5

20

ศ 30203

ทัศนศิลป์ 1

1.0

40

 ศ 30204

ทัศนศิลป์ 2

1.0

40

ศ 30223

ดนตรี 1

1.5

60

 ศ 30224

ดนตรี 2

1.5

60

30203

คอมพิวเตอร์  1

1.0

40

 ง30204

คอมพิวเตอร์  2

1.0

40

อ30203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0

40

อ30204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0

40

อ30223

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  1

1.0

40

อ30224

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  2

1.0

40

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม

30

 

ชมรม

30

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา