โรงเรียนเกษมพิทยา
KASEM PHITHAYA SCHOOL.

มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม

"โรงเรียนเกษมพิทยามุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสำเร็จที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมเป็นคนไทย 4.0 และความเป็นพลโลกโดยมืออาชีพ เป็นผู้นำสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาของสังคม"


กิจกรรมของเรา


FRIENDSHIP : เกษมพิทยากับความทรงจำของเราE-LEARNNING


แบบเรียนสำเร็จรูป


สื่อประกอบการสอน


กิจกรรมพัฒนาครู


เช็คชื่อออนไลน์