โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการ และจริยธรรม