โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
17
ตุลาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 5
คน
วันนี้
8
คน
เมื่อวาน
88
คน
เดือนนี้
1,068
คน
เดือนที่แล้ว
1,975
คน
รวมปีนี้
21,300
คน
รวมปีที่แล้ว
20,958
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ภารกิจของเรา
       การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทุกสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง โรงเรียนเกษมพิทยาจึงได้กำหนดภารกิจของโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.
จัดสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้
4.
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้ พัฒนาระบบการจัดข้อมูล สารสนเทศ ของโรงเรียนให้ทันสมัยและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัน
6.
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม สามารถนำ ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7.
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8.
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามและทักษะการทำงานเป็นทีม
9.
จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารชีวิตประจำวัน
10.
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ สามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนรวมทั้งนำกระบวนการวิจัยมา ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน