โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
01
มีนาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 5
คน
วันนี้
41
คน
เมื่อวาน
65
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
1,700
คน
รวมปีนี้
5,959
คน
รวมปีที่แล้ว
33,098
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
พันธกิจ (Missions)
1.
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ
2.
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นคนไทย ๔.๐ และพลโลก (World citizen)
3.
ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน
4.
พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
5.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกในการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียน
6.
พัฒนาระบบและกระบวนการที่ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ


ภารกิจ (Tasks)
1.
วิจัยและพัฒนาวิธีการสอน สื่อการสอน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเรียนช้า
2.
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามความแตกต่างของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.
พัฒนาวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดและการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน
4.
พัฒนาทักษะการสอนและการปฏิบัติอย่างมืออาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชนที่เป็นบริบทของโรงเรียน
7.
ส่งเสริมการแสวงหาแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ


เป้าหมาย (Goals)
1.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน
3.
มีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย และความเป็นสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
4.
ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
5.
มีระบบประกันคุณภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสากล
6.
มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ในประเทศ และนานาประเทศ