ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ( วิทย์ คณิต )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101

ภาษาไทย  1

1.0

40

ท31102

ภาษาไทย  2

1.0

40

ค31101

คณิตศาสตร์  1

1.0

40

ค31102

คณิตศาสตร์  2

1.0

40

ว31101

วิทยาศาสตร์  1

1.0

40

ว31102

วิทยาศาสตร์  2

1.0

40

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1

1.0

40

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2

1.0

40

ส31102

ประวัติศาสตร์  1

0.5

20

ส31104

ประวัติศาสตร์  2

0.5

20

พ31101

สุขศึกษา  1

0.5

20

พ31102

สุขศึกษา  2

0.5

20

ศ31101

ศิลปะ  1

0.5

20

ศ31102

ศิลปะ  2

0.5

20

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

0.5

20

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2

0.5

20

อ31101

ภาษาอังกฤษ  1

1.0

40

อ31102

ภาษาอังกฤษ  2

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ค30201

คณิตศาสตร์    1

1.0

40

ค30202

คณิตศาสตร์    2

1.0

40

ว30201

ฟิสิกส์  1

1.5

60

ว30202

ฟิสิกส์  2

1.5

60

ว30221

เคมี  1

1.5

60

ว30222

เคมี  2

1.5

60

ว30241

ชีววิทยา  1

1.5

60

ว30242

ชีววิทยา  2

1.5

60

พ30201

พลศึกษา 1

0.5

20

พ30202

พลศึกษา 2

0.5

20

30201

คอมพิวเตอร์  1

1.0

40

ง30202

คอมพิวเตอร์  2

1.0

40

อ30201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1

1.0

40

อ30202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม  .........

30

 

 ชมรม ........

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ศิลป์ คำนวณ )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101

ภาษาไทย  1

1.0

40

ท31102

ภาษาไทย  2

1.0

40

ค31101

คณิตศาสตร์  1

1.0

40

ค31102

คณิตศาสตร์  2

1.0

40

ว31101

วิทยาศาสตร์  1

1.0

40

ว31102

วิทยาศาสตร์  2

1.0

40

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1

1.0

40

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2

1.0

40

ส31102

ประวัติศาสตร์  1

0.5

20

ส31104

ประวัติศาสตร์  2

0.5

20

พ31101

สุขศึกษา  1

0.5

20

พ31102

สุขศึกษา  2

0.5

20

ศ31101

ศิลปะ  1

0.5

20

ศ31102

ศิลปะ  2

0.5

20

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

0.5

20

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2

0.5

20

อ31101

ภาษาอังกฤษ  1

1.0

40

อ31102

ภาษาอังกฤษ  2

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30201

ภาษาไทย 1

0.5

20

ค30202

ภาษาไทย    2

0.5

20

ค30201

คณิตศาสตร์1

2.5

100

ค30202

คณิตศาสตร์ 2

2.5

100

ส30201

สังคมศึกษา  1

0.5

20

ส30202

สังคมศึกษา  2

0.5

20

พ30201

พลศึกษา 1

0.5

20

พ30202

พลศึกษา 2

0.5

20

30201

คอมพิวเตอร์  1

1.0

40

ง30202

คอมพิวเตอร์  2

1.0

40

อ30201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0

40

อ30202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0

40

อ30221

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  1

1.0

40

อ30222

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  2

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม....... 

30

 

 ชมรม........ 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ศิลป์ จีน )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101

ภาษาไทย  1

1.0

40

ท31102

ภาษาไทย  2

1.0

40

ค31101

คณิตศาสตร์  1

1.0

40

ค31102

คณิตศาสตร์  2

1.0

40

ว31101

วิทยาศาสตร์  1

1.0

40

ว31102

วิทยาศาสตร์  2

1.0

40

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1

1.0

40

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2

1.0

40

ส31102

ประวัติศาสตร์  1

0.5

20

ส31104

ประวัติศาสตร์  2

0.5

20

พ31101

สุขศึกษา  1

0.5

20

พ31102

สุขศึกษา  2

0.5

20

ศ31101

ศิลปะ  1

0.5

20

ศ31102

ศิลปะ  2

0.5

20

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

0.5

20

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2

0.5

20

อ31101

ภาษาอังกฤษ  1

1.0

40

อ31102

ภาษาอังกฤษ  2

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30201

ภาษาไทย  1

0.5

20

ท30202

ภาษาไทย 2

0.5

20

ส30201

สังคมศึกษา  1

0.5

20

ส30202

สังคมศึกษา  2

0.5

20

พ30201

พลศึกษา 1

0.5

20

พ30202

พลศึกษา 2

0.5

20

30201

คอมพิวเตอร์  1

1.0

40

ง30202

คอมพิวเตอร์  2

1.0

40

จ30201

จีน  1

2.5

100

จ30202

จีน   2

2.5

100

อ30201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0

40

อ30202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0

40

อ30221

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  1

1.0

40

อ30222

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  2

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม 

30

 

ชมรม 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ( ศิลป์ ทั่วไป )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101

ภาษาไทย  1

1.0

40

ท31102

ภาษาไทย  2

1.0

40

ค31101

คณิตศาสตร์  1

1.0

40

ค31102

คณิตศาสตร์  2

1.0

40

ว31101

วิทยาศาสตร์  1

1.0

40

ว31102

วิทยาศาสตร์  2

1.0

40

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1

1.0

40

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2

1.0

40

ส31102

ประวัติศาสตร์  1

0.5

20

ส31104

ประวัติศาสตร์  2

0.5

20

พ31101

สุขศึกษา  1

0.5

20

พ31102

สุขศึกษา  2

0.5

20

ศ31101

ศิลปะ  1

0.5

20

ศ31102

ศิลปะ  2

0.5

20

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

0.5

20

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2

0.5

20

อ31101

ภาษาอังกฤษ  1

1.0

40

อ31102

ภาษาอังกฤษ  2

1.0

40

  รายวิชาเพิ่มเติม

  รายวิชาเพิ่มเติม

ท30201

ภาษาไทย  1

0.5

20

ท30202

ภาษาไทย 2

0.5

20

ส30201

สังคมศึกษา  1

0.5

20

ส30202

สังคมศึกษา  2

0.5

20

พ30201

พลศึกษา 1

0.5

20

พ30202

พลศึกษา 2

0.5

20

ศ 30201

ทัศนศิลป์ 1

1.0

40

 ศ 30202

ทัศนศิลป์ 2

1.0

40

ศ 30221

ดนตรี 1

1.5

60

 ศ 30222

ดนตรี 2

1.5

60

30201

คอมพิวเตอร์  1

1.0

40

 ง30202

คอมพิวเตอร์  2

1.0

40

อ30201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

1.0

40

อ30202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

1.0

40

อ30221

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  1

1.0

40

อ30222

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  2

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม 

30

 

ชมรม 

30

 

 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์   

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์    

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา