โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ( วิทย์ คณิต )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท33101

ภาษาไทย  5

1.0

40

ท33102

ภาษาไทย  6

1.0

40

ค33101

คณิตศาสตร์  5

1.0

40

ค33102

คณิตศาสตร์  6

1.0

40

ว33101

วิทยาศาสตร์  5

1.0

40

ว33102

วิทยาศาสตร์  6

1.0

40

ส33101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5

1.0

40

ส33102

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6

1.0

40

พ33101

สุขศึกษา  5

0.5

20

พ33102

สุขศึกษา  6

0.5

20

ศ33101

ศิลปะ  5

0.5

20

ศ33102

ศิลปะ  6

0.5

20

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

0.5

20

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6

0.5

20

อ33101

ภาษาอังกฤษ  5

1.0

40

อ33102

ภาษาอังกฤษ  6

1.0

40

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ค30205

คณิตศาสตร์    5

1.0

40

ค30206

คณิตศาสตร์    6

1.0

40

ว30205

ฟิสิกส์  5

1.5

60

ว30206

ฟิสิกส์  6

1.5

60

ว30225

เคมี  5

1.5

60

ว30226

เคมี  6

1.5

60

ว30245

ชีววิทยา  5

1.5

60

ว30246

ชีววิทยา  6

1.5

60

ส30233

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30234

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30205

พลศึกษา 5

0.5

20

พ30206

พลศึกษา 6

0.5

20

30205

คอมพิวเตอร์  5

1.0

40

ง30206

คอมพิวเตอร์  6

1.0

40

อ30205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

1.0

40

อ30206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม........

30

 

ชมรม..........

30

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

660

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

660

 

รวมเวลาเรียน  1,320  ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ( ศิลป์ คำนวณ )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท33101

ภาษาไทย  5

1.0

40

ท33102

ภาษาไทย  6

1.0

40

ค33101

คณิตศาสตร์  5

1.0

40

ค33102

คณิตศาสตร์ 6

1.0

40

ว33101

วิทยาศาสตร์  5

1.0

40

ว33102

วิทยาศาสตร์  6

1.0

40

ส33101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5

1.0

40

ส33102

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6

1.0

40

พ33101

สุขศึกษา  5

0.5

20

พ33102

สุขศึกษา  6

0.5

20

ศ33101

ศิลปะ  5

0.5

20

ศ33102

ศิลปะ 6

0.5

20

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

0.5

20

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6

0.5

20

อ33101

ภาษาอังกฤษ  5

1.0

40

อ33102

ภาษาอังกฤษ  6

1.0

40

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท30205

ภาษาไทย    5

0.5

20

ท30206

ภาษาไทย    6

0.5

20

ค30205

คณิตศาสตร์    5

2.5

100

ค30206

คณิตศาสตร์    6

2.5

100

ส30233

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30234

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30205

พลศึกษา 5

0.5

20

พ30206

พลศึกษา 6

0.5

20

30205

คอมพิวเตอร์  5

1.0

40

ง30206

คอมพิวเตอร์  6

1.0

40

อ30205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

1.0

40

อ30206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

1.0

40

อ30225

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  5

1.0

40

อ30226

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  6

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม

30

 

ชมรม

30

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280  ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ( ศิลป์ จีน )

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท33101

ภาษาไทย  5

1.0

40

ท33102

ภาษาไทย  6

1.0

40

ค33101

คณิตศาสตร์  5

1.0

40

ค33102

คณิตศาสตร์ 6

1.0

40

ว33101

วิทยาศาสตร์  5

1.0

40

ว33102

วิทยาศาสตร์  6

1.0

40

ส33101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5

1.0

40

ส33103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6

1.0

40

พ33101

สุขศึกษา  5

0.5

20

พ33102

สุขศึกษา  6

0.5

20

ศ33101

ศิลปะ  5

0.5

20

ศ33102

ศิลปะ 6

0.5

20

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

0.5

20

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6

0.5

20

อ33101

ภาษาอังกฤษ  5

1.0

40

อ33102

ภาษาอังกฤษ  6

1.0

40

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท30205

ภาษาไทย  5

0.5

20

ท30206

ภาษาไทย  6

0.5

20

ส30233

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30234

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

พ30205

พลศึกษา

0.5

20

พ30206

พลศึกษา

0.5

20

30205

คอมพิวเตอร์  5

1.0

40

ง30206

คอมพิวเตอร์  6

1.0

40

จ30205

จีน  5

2.5

100

จ30206

จีน   6

2.5

100

อ30205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

1.0

40

อ30206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

1.0

40

อ30225

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  5

1.0

40

อ30226

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  6

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม

30

 

ชมรม

30

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280   ชั่วโมง / ปีการศึกษา

 

 
โครงสร้างรายวิชาและจำนวนเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ( ศิลป์ ทั่วไป)

 

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา / กิจกรรม

หน่วยกิต

เวลาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ท33101

ภาษาไทย  5

1.0

40

ท33102

ภาษาไทย  6

1.0

40

ค33101

คณิตศาสตร์  5

1.0

40

ค33102

คณิตศาสตร์ 6

1.0

40

ว33101

วิทยาศาสตร์  5

1.0

40

ว33102

วิทยาศาสตร์  6

1.0

40

ส33101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5

1.0

40

ส33103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6

1.0

40

พ33101

สุขศึกษา  5

0.5

20

พ33102

สุขศึกษา  6

0.5

20

ศ33101

ศิลปะ  5

0.5

20

ศ33102

ศิลปะ 6

0.5

20

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

0.5

20

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6

0.5

20

อ33101

ภาษาอังกฤษ  5

1.0

40

อ33102

ภาษาอังกฤษ  6

1.0

40

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม

ท30205

ภาษาไทย  5

0.5

20

ท30206

ภาษาไทย  6

0.5

20

ท30225

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5

1.0

40

ท30226

ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร 6

1.0

40

ส30233

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30234

หน้าที่พลเมือง

0.5

20

ส30225

สังคมกับการดำรงชีวิต 5

1.0

60

ส30226

สังคมกับการดำรงชีวิต 6

1.0

60

พ30205

พลศึกษา  5

0.5

20

พ30206

พลศึกษา   6

0.5

20

ศ 30205

ศิลปะ 5

0.5

20

ศ 30206

ศิลปะ 6

0.5

20

30205

คอมพิวเตอร์  5

1.0

40

ง30206

คอมพิวเตอร์  6

1.0

40

อ30205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

1.0

40

อ30206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

1.0

40

อ30225

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  5

1.0

40

อ30226

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  6

1.0

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

แนะแนว

20

 

แนะแนว

20

 

ชมรม

30

 

ชมรม

30

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   /อัตลักษณ์

10/20

 

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  / อัตลักษณ์

10/20

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

640

 

รวมเวลาเรียน  1,280   ชั่วโมง / ปีการศึกษา